Burkina Faso

200 gather to celebrate in Ouagadougou