مولداوی

آهنگ‌های ملهم از آثار بهائی

گروه کوچکی از دوستان از محله‌ای در مولداوی، آهنگ‌هایی با مفاهیم وحدت، خدمت و تبلیغ ساخته‌اند.