ژاپن

با هم دعا بخوانیم، برنامۀ ای در جامعۀ ناکاگاوا، ژاپن