هندوراس

بهائیان هندوراس در رژه گل شرکت کردند

جامعه بهائیان سیگواتپکه در رژه جشنواره گل شرکت نمودند. در این رژه سکوهای متحرک و رنگارنگی که با تعالیم حضرت بهاءالله و بیان مبارک : در روضه قلب جز گل عشق مکار ، مزین شده بود شرکت کردند.