آرژانتین

برگزار جشنهای دویستمین سالگرد در شهر روساریو

شهرداری شهر روساریو در آرژانتین، خواهرخواندۀ شهر ساحلی حیفا در اسرائیل، جشنهایی برای دویستمین سالگرد برگزار می کند.