کلمبیا

برگزاری جشن‌ در لس کاستیلوس

دهکده کوچک لس کاستیلوس دارای جمعیتی غالب بر 150 خانواده است که مرکب از جامعه‌ای از اهالی بومی‌ زنو می‌باشد. ساکنین این دهکده جشن دویستمین سالگرد را با برنامه‌ای پرشور و رقصی سنتی بنام پرو از مناطق کوردوبا و سکر برگزار کردند.