اندونزی

برگزاری جشن‌ و نمایشگاه

اعضای جامعه بهائی اندونزی برای دویستمین سالگرد، برنامه‌های فرهنگی شامل رقص و آواز در جاکارتا ترتیب دادند. افراد از همه نقاط مختلف جاکارتا در این برنامه شرکت کردند.