کلمبیا

برگزاری جشن‌های دویستمین سالگرد در مدرسۀ بهائی

دانش آموزان مدرسۀ بهائی در کائوکا کلمبیا مراسم دویستمین سالگرد را با نمایش کارهای هنری و اجرای سرود توسط گروه سنّتی کر با لباسها‌ و رقصهای محلّی جشن گرفتند.