نپال

برگزاری جشن‌های دویستمین سالگرد در مناطق شرقی نپال

جشن‌های دویستمین سالگرد، عدۀ کثیری را در مناطق شرقی نپال گردهم آورد. 1500 نفر در این گردهمآیی‌ها شرکت نمودند.