کانادا

برگزاری جشن‌های دویستمین سالگرد در تورنتو، کانادا

جشن‌های دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در محلّه‌های مختلف تورنتو از جمله خانه‌ها، مراکز اجتماعی، پارک‌ها و سالنهای مدارس برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجتماعات محلی به خواندن مناجات، آثار بهائی و شرح زندگی حضرت بهاءالله پرداختند. جوانان، پرچم‌هایی که یادآور وقایع مهم زندگی حضرت بهاءالله بود تهیه کرده به نمایش گذاشتند. کودکان نیز با خواندن داستان و سرود در اجرای برنامه‌ها شرکت کردند. در یک محلۀ‌ تورنتو،گروهی از جوانان سه روز تمام، مشغول ساختن فانوسهای کاغذی بودند که به عنوان سمبلی از نور تعالیم حضرت بهاءالله و تأثیری که در بسیاری از محله‌های شهر داشته‌اند، به هر کدام از خانواده ها اهدا شوند.