کامبوج

برگزاری جشنهائی‌ در معبد بهائی در باتامبانگ

بیش از 1000 نفر در جشن‌های دویستمین سالگرد که در معبد تازه تأسیس بهائی در باتامبانگ کامبوج برگزار گردید شرکت جستند. بعد از خواندن دعا و مناجات، برنامه‌های هنری شامل آواز، رقص‌های سنتی و تئاتر بود.