سنگاپور

برگزاری نمایشگاه در سنگاپور به مناسبت دویستمین سالگرد

در یک نمایشگاه جدید در مرکز بهائیان سنگاپور، صحنه و فضای باغ رضوان بازسازی گردید.