مرکز جهانی بهائی

چادر حضرت بهاءالله در بهجی برپا شد

به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در ارض اقدس، یکی از چادرهایی که حضرت بهاءالله در آن اقامت فرموده بودند، برای بازدید زائرین و بازدیدکنندگان در زمین بهجی برپا شد. پس از عزیمت حضرت بهاءالله از شهر قدیم عکا در سال ۱۸۷۷، به مناسب‌های مختلف برای او چادرهایی برپا می‌شد. این چادرها برای اقامت او در هنگام سفر به اطراف شهر و همچنین به عنوان محلی نزدیک اقامتگاه او برای ملاقات با زائرین و ملاقات‌کنندگان مورداستفاده قرار می‌گرفت. این چادر در همان ایام توسط بهائیان مقیم هندوستان به حضرت بهاءالله تقدیم شده بود.