هندوستان

در هندوستان، جشن‌های دویستمین سالگرد الهام بخش روحیۀ خدمت و امور خیریّه شده است

به مناسبت جشن‌های دویستمین سالگرد، انجام خدمات خیریّه در سراسر مملکت هندوستان رواج یافته است. در شهر سمبل‌پور، گروهی از نوجوان خدماتی در زمینه بهداشت برای اهالی محل ارائه می‌دهند مانند تشخیص یک نوع بیماری خونی به نام سلول دافع، تعیین گروه خونی افراد و اندازه‌گیری فشار خون برای ساکنین محل مخصوصاً مادران. محفل روحانی آرگارتالا هم چادری جهت اهدای خون تهیه دید و برای اقدمات دیگری نیز مانند درخت‌کاری و تمیز کردن خیابان‌های شهر نیز برنامه‌ریزی کردند.