آفریقای جنوبی

داستانهایی در بارۀ حضرت بهاءالله به زبان‌‌های مختلف

گروهی از بهائیان "تووانه" در آفریقای جنوبی یک سری ویدیو به مناسبت دویستمین سالگرد آماده کردند. این ویدیو‌ها شامل داستانهایی است که هر کدام از گویندگان با بیان احساساتی منحصر به فرد، عشق خود به حضرت بهاءالله را به زبان‌های مختلف بیان مینماید.