بورکینافاسو

دویست نفر در جشن اوآگادوگو به مناسبت دویستمین سال میلاد شرکت کردند