ترکمنستان

گردهمآئی در عشق آباد

در جشنی که در مرکز بهائی عشق آباد برگزار شد، توجه جامعه به زندگی و آموزه های حضرت باب و حضرت بهاءالله جلب شد.