جمهوری دموکراتیک کنگو

هزاران نفر در لوبومباشی در جشن‌های سالگرد شرکت کردند

هزاران نفر در شهر لوبومباشی واقع در جمهوری دموکراتیک کنگو در جشن‌های دویستمین سالگرد شرکت کردند