شیلی

جامعۀ پنیالولن دویستمین سالگرد را جشن می‌گیرد

اعضای جامعۀ پنیالولن در معبد بهائی سانتیاگو در شیلی گرد هم آمدند تا با دعا، سرود و گفتن داستانهای تاریخی، دویستمین سالگرد را جشن بگیرند.