مرکز جهانی بهائی

اجرای مراسم بزرگداشت میلاد در محوطۀ آرامگاه حضرت بهاءالله