آلمان

اجرای موسیقی کر در مراسم جشنهای دویستمین سالگرد در معبد بهائی آلمان