بولیوی

اجرای رقص جوانان کوچابامبا در بولیویا

در روز اول برگزاری جشن‌های دویستمین سالگرد، گروهی از جوانان "رقص فقر" را که در بارۀ از بین بردن ثروت مفرط و فقر فاحش است اجرا کردند.