رواندا

اجرای رقص سنتی در کشور رواندا

اجرای رقص سنتی "اینتور" در جشنهای دویستمین سالگرد، در رواندا