انگلستان

اجرای سرود توسط جوانان به یاد ایام موقت سکونت حضرت بهاءالله در کوه‌های سلیمانیه

یکی از جوانان شهر شفیلد در انگلستان سرودی به زبان سواحیلی درباره ایام سکونت موقت حضرت بهاءالله در کوههای سلیمانیه اجرا می‌کند.