نامیبیا

جشن های دویستمین سالگرد در ویندهوک، نامیبیا