افریقای جنوبی

جشن های شهر مافیکنگ

جامعه بهایی در شهر مافیکنگ با آهنگ هایی زیبا، روز اول جشنهای دویستمین سالگرد را جشن می گیرد.