هلند

جشن‌های دویستمین سالگرد در انجمن هنری لاهه در هلند

به احترام جشن‌های دویستمین سالگرد در هنرکده پلچری در لاهه میهمانان حضور بهم رساندند. هنرکده پلچری میزبان اولین کنفرانس" شورای ضد جنگ" هم بوده است که بعداً نام این شورا به" سازمان مرکزی برای صلح پایدار" تغییر کرد و به افتخار آن دو نامه از قلم حضرت عبدالبهاء نازل گردید که به الواح لاهه معروف شدند.