آفریقای جنوبی

جشنهای ژوهانسبورگ

حدود 700 نفر در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی جمع شدند تا دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله را جشن بگیرند. برنامه‌‌ها شامل قطعاتی از گروه کر و یک رقص محلی آفریقای جنوبی بود