پاکستان

جشن‌های خود‌‌‌جوش در استان سیند در پاکستان

یک گروه کوچک سیار از جوامع پراکنده واقع در شرق استان سیند پاکستان دیدار کردند و آهنگی را که به زبان محلی به مناسبت دویستمین سالگرد تنظیم شده بود اجرا نمودند. این ملاقاتها سبب شد که جشن‌های آنی و خودجوش در این جوامع برگزار گردد.