فیلیپین

جشن‌های کودکان در پاراناکه، فلیپین

به کمک خانواد‌ه ‌های شهر پاراناکه در فلیپین جشنواره‌ای برای کودکان با شرکت بیش 100 کودک برگزار گردید.