افریقای جنوبی

جوامع مختلف در آفریقای جنوبی دویستمین سالگرد را جشن گرفتند