جمهوری دومینیکن

جوانان جمهوری دومینیکن اشعار و آهنگ‌هایی دربارۀ حضرت بهاءالله تنظیم نمودند

در شهر پورتو پلاتا در کشور جمهوری دومینیکن، گروهی از جوانان اشعار و آهنگ‌هایی دربارۀ حضرت بهاءالله و به مناسبت جشن‌های دویستمین سالگرد تولد آن حضرت تنظیم نمودند.