انگلستان

کتابچه‌ای برای دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله

جامعه بهائیان انگلستان، کتابچه زیبائی را آماده کرده‌اند تا در زمان برگزاری مراسم جشن‌های دویستمین سالگرد بین افرادی که مایل هستند بیشتر راجع به حضرت بهاءالله بدانند، توزیع گردد.