لائوس

"موعود عالم" آهنگی به زبان لائو

در شهر وین‌تیان پایتخت لائوس، جوانان آهنگی به نام "موعود عالم" در مورد زندگی حضرت بهاءالله تنظیم کرده و قصد دارند آنرا را در جوامع مختلف کشور اجرا نمایند.