ترکیه

موسیقی، بخش عمده جشنهای‌ دویستمین سالگرد در ترکیه بود

در منازل و مراکز بهائی در ترکیه، خواندن سرود، مطالعه و تلاوت آثار بهائی؛ برگزاری جشنهای دویستمین سالگرد را با روحیه‌ای لطیف عجین نمود. یک قطعه موسیقی سنتی محلی ترکیه به نام تورکو در سیواس، ترکیه تنظیم و اجرا گردید.