شیلی

نمایشگاه در معبد بهائی شیلی

استقبال از نمایشگاهی در باره زندگی حضرت باب و حضرت بهاءالله در معبد بهائی شیلی .