شیلی

نمایشگاهی در لا رینا در رابطه به زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله

سانتیاگو، شیلی، جامعۀ بهائی لارینا — محله ای نزدیک به معبد بهائی— نمایشگاهی در مرکز فرهنگی لا رینا برای نمایش عکسها و اطلاعات مربوط به زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله برگزار کردند