آلمان

نمایشگاهی پرشور در شهر فرانکفورت

طی هفته اول اکتبر، سالنی بزرگ در یکی از ساختمان‌های تاریخی فرانکفورت، میزبان نمایشگاهی درباره زندگی حضرت بهاءالله بود. محل برگزاری مراسم، توسط دفتر شهردار در اختیار جامعه بهائی قرارگرفته بود. بازدیدکنندگان، علاوه بر دیدار از آثار به نمایش گذاشته‌شده، در آخر هر روز به شرکت در یک جلسه دعا دعوت می‌شدند. این نمایشگاه، بیش از 27 هزار بازدیدکننده داشت.