ترکیه

نقاش از "کلمات مکنونه" الهام می‌گیرد

با الهام از یکی از آثار حضرت بهاءالله به نام "کلمات مکنونه"، یک نقاش اهل آنتالیای ترکیه، به خلق مجموعه ای از آثار نقاشی برای جشنهای دویستمین سالگرد پرداخت.