کانادا

نقاشی‌هایی از کوه کرمل

آثاری هنری از کوه کرمل، مکانی که حضرت بهاءالله در طول سالیانی که در ارض اقدس زندگی می‌کردند از آن دیدن کرده بودند.