فرانسه

نشانک گذار دست ساز

این نشانک گذارهای دست ساز(نشان لاى کتاب) از کریدیل نوژن از فرانسه به عنوان هدیه در طول جشن های دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله ارائه شد.