اوگاندا

پخش برنامه از معبد بهائی در اوگاندا آغاز شده است