ایالت متحدۀ امریکا

رقصنده سنتی حلقه در ایلینوی

یک بهائی بومی آمریکایی از مردمان لاکوتا و انیشنابه به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله و روز مردمان بومی، موسیقی سنتی و رقص حلقه اجرا کرد.