تایلند

شاهزاده‌خانم بانکوک در مراسم جشن دویستمین سالگرد شرکت کرد

در تایلند، شاهزاده‌خانم سوئام‌ساوالی، به نمایندگی از طرف خانوادۀ سلطنتی این مملکت در مراسم جشن دویستمین سالگرد که در مرکز بهائی بانکوک برگزار شد شرکت نمود. برنامه جشن شامل موسیقی، دعا و رقص سنّتی تایلندی بود. حدود 250 نفر در این جشن که یکی از جشن‌های متعددبرگزار شده در کشور تایلند بود شرکت کردند.