هاوایی

شیشه های رنگ آمیزی شده

قطعات شیشه های رنگ آمیزی شدۀ "یابهی الابهی" در هاوایی