بولیوی

سرودی از منطقه کوئچوا در شوکیساکا

سرود‌هایی به زبان کوئچوایی و اسپانیایی که توسط جوانان در کارگاه هنری و موسیقی ساخته شد که در ماه ژوئیه به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله برگزار گردید. 1. Mensaje de Bahá’u’lláh 2. Bicentenario 3. Musuj K’anchay 4. Kay Pacha Kawsay 5. Las Agrupaciones