کامبوج

تمبرهای یادبود به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله در کامبوج منتشر خواهند شد

وزارت پست کامبوج برای بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله، تمبرهای یادبود چاپ خواهد نمود.این تمبرها در همکاری با جامعه ملی بهائی طراحی می‌شوند و پس از جشن‌های دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله منتشر خواهند شد.