سوریه

یک قطعه هنری قلابدوزی از سوریه

این قطعه هنری قلابدوزی شده‌ با الهام از یکی از بیانات حضرت بهاءالله تهیه شده است که میفرمایند " ای دوست در روضۀ قلب جز گل عشق مکار"