جشن‌های
دویستمین سالگرد

میلیونها نفر در سراسر دنیا با الهام از زندگی و آموزه‌های حضرت بهاءالله و حضرت باب، دویستمین سالگرد تولد آن دو اختر تابان الهی را به ترتیب در ٢١ و ٢٢ اکتبر ٢٠١٧ و در ٢٩ و ٣٠ اکتبر ٢٠١٩ جشن گرفتند.